Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • Deklaracja dostępności

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU STADION.BIALYSTOK.PL

  Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej stadion.bialystok.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej stadion.bialystok.pl.

  Data publikacji strony internetowej: 2013-07-30.
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-02.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę;
  • materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji;
  • nie ma jednolitych skrótów klawiszowych;
  • na stronie nie ma specjalnie sformatowanego widocznego fokusa;
  • nie ma funkcjonalności które można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika;
  • nie ma komunikatów o stanie.

  Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. będzie dążyć do zniwelowania tych przeszkód w najbliższym czasie.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się prosimy na adres poczty elektronicznej sekretariat@stadion.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 654 86 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl
  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Dostępność architektoniczna

  Stadion Miejski w Białymstoku jest miejscem dla wszystkich odwiedzających gości, dlatego też już na etapie projektu i budowy obiektu zadbano, aby był przyjazny również osobom niepełnosprawnym.

  Dojście do budynku/Wejścia do budynku

  • Część biurowo-administracyjna/wejście od Zaplecza boiska bocznego ul. Słoneczna/
   Dwa wejścia do budynku. Przy jednym z wejść, w odległości ok. 10m znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obydwa wejścia bezpośrednio z poziomu chodnika, a szerokość drzwi umożliwia wjazd do obiektu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
   Korytarze i pomieszczenia w części biurowej wykończone są nawierzchnią antypoślizgową, nie ma przeszkód w postaci schodów i progów.
   W części biurowej dostępna jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • Recepcja VIP /wejście od ul. Ciołkowskiego/
   Jedno wejście do budynku z przyciskiem automatycznie otwierającym drzwi. Niedaleko wejścia, w odległości ok. 50m znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście bezpośrednio z poziomu chodnika, a szerokość drzwi umożliwia wjazd do obiektu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
   Korytarze i pomieszczenia w tej części wykończone są nawierzchnią antypoślizgową, nie ma przeszkód w postaci schodów i progów.
   W części tej dostępna jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   Na kolejne piętra odwiedzający mogą się dostać dwiema windami ze specjalnymi oznaczeniami napisanymi za pomocą alfabetu Braille’a oraz wyposażonymi w system z komunikatami głosowymi.

  Toalety

  Wewnątrz budynku dostępnych jest 6 toalet dla osób niepełnosprawnych. Na ciągach komunikacyjnych wokół trybun znajdują się 2 osobne toalety przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych /sektor 6 i 32, w których znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych z opiekunami/.

  Windy

  W całym budynku znajdują się 4 windy, którymi odwiedzający mogą dostać się na każdy z poziomów. Windy obsługiwane są samodzielnie, posiadają specjalne oznaczenia napisane za pomocą alfabetu Braille’a i system z komunikatami głosowymi.

  Miejsca parkingowe/drogi dojścia na trybuny

  Stadion i jego otoczenie jest odpowiednio oznakowane i przygotowane zarówno w przypadku parkingu i dostępnych miejsc parkingowych, jak również dróg dojścia na sektory przeznaczone osobom z ograniczoną sprawnością.

  Optymalny kąt nachylenia promenady /od parkingu głównego zlokalizowanego od ul. Słonecznej/ prowadzącej na trybuny powoduje, że wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest bardziej komfortowy.

  Droga dojścia od głównego parkingu, aż do sektora dla osób niepełnosprawnych pozbawiona jest schodów czy progów. Dwuskrzydłowa brama K1 prowadząca na sektor jest obszerna i wyposażona w czytnik biletów, co eliminuje konieczność korzystania z kołowrotów.

  Na wszystkich parkingach łącznie jest 16 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Trybuny

  Stadion dysponuje łącznie 23 miejscami na trybunach dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunów.

  Pies przewodnik i pies asystent

  Regulamin Stadionu zabrania wprowadzania zwierząt na teren obiektu. Niemniej jednak, w przypadku osób niepełnosprawnych istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem lub psem asystentem. Prosimy o stosowną informację przed wizytą na obiekcie pod numer tel. 85 654 86 80 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

  Ważne informacje

  W budynku Stadionu znajdują się liczne przeszklenia (głównie przy wejściach na poszczególne poziomy i wejścia do budynku – zarówno w części biurowej, jak i w Recepcji VIP), które mogą być słabo widoczne dla osób niedowidzących.