Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • RODO

  Dbając o najwyższą jakość procesów przetwarzania danych osobowych Zarząd Stadion Miejski Sp. z o. o. w Białymstoku, pragnie poinformować, iż dane osobowe znajdujące się w Naszych zasobach informatycznych są przechowywane według najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa oraz, że ich zabezpieczenie jest dla Nas priorytetem.

  Kontakt z Nami

  Administrator (dawniej administrator danych osobowych )  – Zarząd Stadion Miejski Sp. z o. o. w Białymstoku  ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok,  tel.: 85 654 86 80,  e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl 

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl

  Podstawy prawne pozyskiwania, przechowywanie oraz archiwizacja danych osobowych i cele ich przetwarzania

  Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieramy i wykorzystujemy te dane wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż okres przewidziany w polskich przepisach prawa tj.: z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych oraz źródło pochodzenia danych osobowych:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w granicach udzielonej nam dobrowolnej zgody. W dowolnym momencie, zgoda może zostać cofnięta przez osobę, która jej udzieliła. Zgoda zostaje odwołana ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Realizacja zobowiązań umownych art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji istniejących lub przyszłych umów pomiędzy nami, a osobami, których dane dotyczą lub będą realizować umowę. Niniejsza podstawa prawna odnosi się także do stosunków przed umownych.
  3. Obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ciążący na Nas obowiązek prawny, obowiązek ten stanowi podstawę przetwarzania.
  4. Obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  5. Obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  Źródłem pochodzenia danych osobowych, które pozyskujemy, przechowujemy (przetwarzamy) są osoby, których dane dotyczą, pozyskiwanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych lub od klientów lub kontrahentów, z którymi współpracujemy.

  Odbiorcy danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

  Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji zadań ustawowych, podmiotom realizującym wsparcie prawne, doradcze i techniczne.

  W chwili obecnej dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, m.in.: Facebook Inc. oraz Google LLC

  Dane osobowe również nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

  Każda osoba jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie administratora. Zobowiązani jesteśmy do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

  • w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi,
  • udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.

  W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nami pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl