Stadion Miejski w Białymstoku jest inwestycją realizowaną w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa:
„Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”
nr WND-RPPD.03.01.00-20-011/10
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury
Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
 
Beneficjentem Projektu jest Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku

 

 

Całkowita wartość Projektu
289.680.868,75 PLN
Wydatki kwalifikowane Projektu
235.286.416,91 PLN
w tym:  
Płatności z budżetu środków europejskich
21.545.622,38 PLN
Współfinansowanie krajowe
85.241.725,06 PLN
Wkład własny Beneficjenta
128.499.069,47 PLN
.  
Kwota przyznanego dofinansowania
106.787.347,44 PLN
Udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych
45,39 %
w tym:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
9,1571892092 %
Dotacja celowa budżetu państwa
36,2289188554 %
 
 
Rozpoczęcie realizacji Projektu
05.08.2008 r.
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu
04.09.2008 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu
13.05.2015 r.
Zakończenie finansowe realizacji Projektu
12.06.2015 r.
 
 
Newsletter:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych dla Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
gotowe