Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 28/12/2020

  Komunikat ws. ograniczenia korzystania z infrastruktury Stadionu Miejskiego w Białymstoku

  subheader-image

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii utrzymuje wprowadzone w grudniu 2020 r. ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury sportowej Stadionu.

  Poniższe ograniczenia obowiązują od 28.12.2020 r. do 14.02.2021 r.

  Działalność związana ze sportem polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna tylko po spełnieniu następujących warunków:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub dzieci i młodzieży uczestniczącej
   we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • ich organizowania bez udziału publiczności.

  Okoliczności, o których mowa wyżej muszą zostać potwierdzone dokumentem wystawionym przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

  Dokumentem potwierdzającym udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy będzie zaświadczenie wydane przez ten związek, które należy złożyć w sekretariacie Spółki.

  W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, podmiot nie będzie mógł korzystać ze Stadionu.

   

  *Powyższe ustalenia mogą się zmienić i będą na bieżąco dostosowywane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i prawnej w tym zakresie.