Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 07/05/2021

  Wykorzystywanie infrastruktury stadionu – aktualne obostrzenia

  subheader-image

  Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, korzystanie z infrastruktury stadionu dopuszczone jest wyłącznie w przypadku:

  – sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.4) ),

  – zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

  – zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,

  – zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

  – zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

  – dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

  – obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,

  – obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu.

  Wspomniane wydarzenia muszą odbywać się bez udziału publiczności.

  Okoliczności, o których mowa wyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

  Od 15 maja do 28 maja będą obowiązywały zasady korzystania z infrastruktury stadionu tak jak powyżej z tym że,  na otwartym powietrzu brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych oraz możliwość udostępnienia publiczności nie więcej niż 25% przewidzianej liczby miejsc, co czwartego miejsca na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

  Ponadto w zamkniętej części stadionu w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, będzie mogło w niej przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu.

  Od 29 maja do 5 czerwca będą obowiązywały zasady korzystania z infrastruktury stadionu tak jak w terminie od 15 maja do 28 maja z tym że zamknięta część stadionu będzie udostępniona liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia obiektu. W tym czasie udostępnimy publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

   

  Szczegóły dotyczące harmonogramu znoszenia obostrzeń w obszarze sportu dostępne są na:

  https://www.gov.pl/web/kulturaisport/harmonogram-znoszenia-obostrzen-w-obszarze-sportu