Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 12/02/2021

  Powrót sportu amatorskiego na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego

  subheader-image

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczące zmiany w ograniczeniach w korzystaniu z infrastruktury sportowej Stadionu.

  Poniższe zmiany obowiązują do 14 marca 2021 r.

  Po zmianach w rozporządzeniu możliwe jest prowadzenie wszelkiej działalności sportowej na świeżym powietrzu, a więc na boisku treningowym i płycie głównej stadionu oraz innych terenach otwartych przystosowanych do prowadzenia działalności sportowej, ale także w budynku stadionu w zakresie dotychczas obowiązującym, o czym poniżej.

  Z mocy § 9 ust. 17 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 367) do dnia 14 marca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

  • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej,
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  • zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych,
  • szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy,
  • organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863),
  – obiektów sportowych na otwartym powietrzu.

  *Powyższe ustalenia mogą się zmienić i będą na bieżąco dostosowywane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i prawnej w tym zakresie.