Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility arrow
Stadion Miejski Białystok
Stadion Miejski Białystok
 • EN
 • 26/03/2021

  Kolejne zmiany w możliwościach korzystania z infrastruktury Stadionu (do 18 kwietnia)

  subheader-image

  Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszczona jest możliwość korzystania z infrastruktury stadionu wyłącznie dla sportu zawodowego.

  Poniższe ograniczenia obowiązują od 9.04.2021 r. do 18.04.2021 r.

  Działalność związana ze sportem polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna tylko po spełnieniu następujących warunków:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie
   z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
  • ich organizowania bez udziału publiczności.

  Okoliczności, o których mowa wyżej potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

  *Powyższe ustalenia mogą się zmienić i będą na bieżąco dostosowywane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i prawnej w tym zakresie.